Samočinné spřáhlo

Samočinné (automatické) spřáhlo sdružuje funkci táhlového a narážejícího ústrojí, přenáší tedy síly tahové i tlačné. Samočinné spřáhlo musí spřáhnout vozidla při dotyku protilehlého spřáhla i při výškových (propadlá kolej, prázdný/ložený vůz), úhlových (obouk do určitého poloměru) a stranových (protisměrný oblouk) odchylkách podélných os sousedních vozidel. Každé samočinné spřáhlo má určenou oblast záběru, což je soubor všech vzájemných poloh středů hlav protilehlých spřáhel, kdy je zaručeno bezpečné vzájemné spřažení.

Z boku vozidla musí být možné spojená spřáhla rozpojit a to i za působení síly mezi rozpojovanými vozidly. Dále musí být z boku vozidla umožněno spřáhlo zablokovat tak, aby zůstalo trvale odpojeno a to i při najetí sousedního vozidla z důvodu umožnění posunu odrazem nebo ze svážného pahrbku.

Některá samočinná spřáhla umožňují samočinné spojení potrubí brzdy, případně i elektrických kabelů. Podle vzájemného pohybu spřažených hlav rozeznáváme:

Samočinné spřáhlo SA - 3

Netuhé samočinné spřáhlo s označením „CA - 3, советская автосцепка - 3 вариант“ (čti: SA - 3, sovětskaja avtascepka tretij variant) bylo zaváděno v Sovětském svazu od roku 1935, přestrojování vozů bylo z důvodu zdržení 2. světovou válkou dokončeno až v roce 1957. V současné době jsou vozy se spřáhlem SA - 3 provozovány na tratích Finska, Ruska, Ukrajiny, Litvy, Lotyšska, Estonska a dalších států vznikých rozpadem SSSR.
spřáhlo motorové lokomotivy ČME 3
spřáhlo motorové lokomotivy ČME 3

Spřáhlo SA - 3 dovoluje spojení při výškových odchylkách spřahovaných hlav do 100 mm a při stranových odchylkách až 175 mm. Spojeným hlavám jsou dovoleny vzájemné vertikální pohyby do 100 mm odchylky. Spřáhlo SA - 3 se skládá ze tří celků:

Rozpojovací mechanismus

Při zatažení za rozpojovací páku (obr. 1 poz. 1), uloženou na konzolách na čelníku vozu 5, se pootočí její zadní rameno a síla je dál přenášena pomocí řetězu 2 na hřídel zvedače zámku 3. Nechtěnému rozpojení vozů zabrání zploštělé místo rozpojovací páky 1, které zapadne do výřezu v první konzole páky (viz detail obr.1). Po zvednutí páky do rozpojovací polohy a jejím zatlačení směrem ke korpusu spřáhla se páka opře o výstupek 6 na první konzole a zůstane zajištěna v rozpojovací poloze. Na obrázku 1 je patrné středící zařízení spřáhla 4.
rozpojovací a středící mechanismus SA - 3
obr.1: rozpojovací a středící mechanismus
animace spřažení
obr.2: animace spřažení

Korpus a zámkový mechanismus

Korpus spřáhla (obr. 3), vyrobený z tlakově lité oceli, lze pomyslně rozdělit na hlavu a tělo. Hlava korpusu zahrnuje velký zub 1, malý zub 2, mezi kterými se nachází chřtán („зев“ - tento prostor se nazývá též spojovací obrys). Hlava je zakončena opěrkou 5. Tělo korpusu je tvořeno dutou stopkou 3 obdélníkového průřezu s
korpus SA - 3
obr.3: korpus
otvorem 4 pro spojovací klín. který upevňuje spřáhlo v absorpčním mechanismu ve spodku vozu.

  1. velký zub

  2. malý zub

  3. stopka

  4. otvor pro spojovací klín

  5. opěra

  6. šroub upevnění hřídele

  7. hřídel zvedače zámku

  8. zámek

  9. závora zámku

Uvnitř hlavy spřáhla se nachází mechanismus spojování vozu, ze kterého je vně viditelný zámek 8, jeho závora 9 a hřídel zvedače zámku 7 zajištěný šroubem 6.

Zámkový mechanismus

V hlavě spřáhla se se nachází mechanismus složený ze pěti součástí. Mechanismus neobsahuje žádné pružící prvky, potřebné vratné síly zajišťuje vlastní hmotnost součástek.

Celý proces spojení a rozpojení spřáhel si můžete prohlédnout na interaktivním obrázku 4, který se změní i s popisem vpravo po kliknutí.
interaktivní obrázek, klikni!
obr.4: interaktivní obrázek funkce mechanismu SA - 3, popis je vpravo, klikni pro změnu!!

Absorpční a středící mechanismus

Absorpční mechanismus, upevněný mezi středními podélníky spodku vozu, má za úkol přenášet podélné síly z korpusu spřáhla na spodek vozu. Je vybaven absorpčním prvkem, který snižuje vliv přenášené energie podélných rázů na cestující, náklad a spodek vozu. Mechanismus je konstruován tak, že stačí jeden absorpční prvek pro tlumení tahových i tlačných sil. Absorpčním prvek pohlcuje energii podélných rázů pomocí kovových třecích, pryžových nebo elastomerových tlumících součástí umístěných uvnitř kovového pouzdra.
absorpční mechanismus SA - 3
obr.5: animace absorpční mechanismus SA - 3

Absorpční mechanismus je ke středním podélníkům upevněn pomocí zadní opěrky 1, přední opěrky 2 a upevňovací desky 3. Korpus spřáhla je k tažnému třmenu 4 upevněn tažným klínem 5, který přenáší pouze tažné síly. Tlačné síly jsou ze zadní strany stopky korpusu na absorpční prvek 7 přenášeny opěrnou deskou 6.

Středící mechanismus

Pro samočinné spojení spřáhel je nutné, aby při vychýlení hlavy spřáhla po kontaktu se šikmou plochou velkého zubu protilehlého spřáhla vznikla síla, která vrací spřáhlo zpět do podélné osy tak, aby malý zub zapadl do výřezu velkého zubu protilehlého spřáhla. K tomu slouží mechanismus, který bývá upevněn na venkovní části přední opěrky 2 absorpčního mechanismu. Nejjednodošší systém středícího mechanismu, který využívá pružících schopností kyvadlových závěsů je na obrázku 1 pozice 4.
zarážedlo pro spřáhla SA-3
obr.6: zarážedlo pro spřáhla SA-3

Absorpční mechani

vagony. cz / vagóny / spřahování / samočinné spřáhlo