Listová pružnice

Konstrukčně se jedná o svazek jednotlivých obdélníkových pružin odstupňované délky. Svaz je upevněn v objímce a pojištěn klínem. Konce hlavního listu jsou opatřeny oky pro svorníky závěsů. Na spodní straně objímky pružnice je středící čep, který zapadne do otvoru v ložiskové skříni.
listová pružnice
obr.1: konstrukce trapézové pružnice

Závislost zatěžovací síly na deformaci je rozdílná při zatěžování a odlehčování (při odlehčení je potřeba menší síla) a souvisí s vnitřním mezilistovým třením. Tento jev se nazývá HYSTEREZE a díky ní se rozšířilo užívání listových pružnic, do soustavy vypružení tvořené listovými pržnicemi není třeba řadit tlumící prvky, v tom je hlavní výhoda použití listových pružnic.

Rozlišujeme několik konstrukcí pružnic:
vypružení
obr.2: Pružnice přímá
vypružení
obr.3: Pružnice oblouková jednoduchá půleliptická
vypružení
obr.4: Pružnice oblouková dvojitá, eliptické (kočárové)

K zamezení vzájemného příčného posuvu listů je ve středu průřezu listů proválcována na horní straně půlkruhová drážka (obr.5 poz. 1) a na dolní straně pero (obr.5 poz. 2). Ve střední části své délky jsou listy v podélném směru vzájemně vázány vylisovanou bradavkou na spodní straně listu (obr.5 poz. 3) a jí odpovídajícím důlkem na straně spodní.
listy pružnice
obr.5: vazba listů drážkou a bradavkou
vypružení
obr.6: vazba listů nýtem

U pružnic starší konstrukce jsou listy proti podélnému posunutí zajištěny nýty. Nýty procházejí buď otvotem ve středu listů (obr.6 poz. 1), nebo je pro ně vytvořeno po straně listů vybrání na kraji průřezu listu V obou případech procházejí nýty též objímkou pružnice.

Typy pružnic

Požadavek stálého ohybového napětí v hlavním listu pružnice lze splnit dvěma způsoby:

a. trapézová pružnice

Požadavek stálého napětí při použití nosníku konstantní tloušťky by byl splněn, pokud by pružina při pohledu shora měla tvar jako na obrázku 6.
vypružení
obr.6: vznik trapézové pružnice
Takto tvarovanou pružinu by ovšem bylo obtížné vestavět do konstrukce pojezdu vozidla, proto je takovýto nosník pomyslně rozkrájen na pásky obdélníkového průřezu, které jsou poskládány na sebe.

Všechny listy tapézové pružnice mají konstantní tloušťku a šířku, délky jednotlivých listů naskládaných na sebe se zkracují. Pružnice je v závěsech upevněna na nejdelší hlavní list (viz obr.1).

b. parabolická pružnice

Požadavek stálého ohybového napětí po celé délce pružnice lze splnit pomocí proměnné tloušťky listů pružnice. Jednotlivé listy mají takto tvar velmi úzké paraboly. Všechny listy pružnice potom mají konstantní šířku a téměř stejnou délku. Mezilistové tření v pružnici, které je třeba pro její tlumení je zaručeno v plochách na koncích listů.
parabolické pružnicek
obr.7: Parabolické pružnice UIC/ORE 20t a 22,5t

Hlavní čtyřlistová pružnice (obr.7 poz. 4) se skládá z hlavního listu (obr.7 poz. 1), podpěrného listu (obr.7 poz. 2) jehož konce jsou prodlouženy a zakrouženy do tvaru části závěsného oka a dvou dalších listů.

Sekundární pružina (obr.7 poz. 3) je tvořená jedním listem, který začne působit až po určitém zatížení hlavní pružnice. Díky této konstrukci je charakteristika pružnice lomená (po přilehnutí sekundární pružiny k pružině hlavní výsledná tuhost pružnice vzroste). Takto vzniklé progresivní vypružení umožňuje zachovat malý pokles nárazníků vůči temeni kolejnice i při vekém rozdílu v hmotnostech prázdného a loženého vozu.


vagony. cz / pojezdy / vypružení / pružnice

Valid HTML 4.0 Transitional