Mechanická část brzdy

Pohybový stav vozidla vyjadřuje jeho kinetická energie, kterou vozidlo získalo při rozjezdu, kdy tažná síla lokomotivy působila na dráze jeho rozjezdu. Tuto energii je třeba při brzdění zmařit, přeměmit na jiný druh energie, především na energii tepelnou. Jakým způsobem bude při brzdění mařena kinetická energie vozidla, to záleží na uspořádání mechanické části jeho brzdy.

Podle principu přenosu brzdné síly mezi vozidlem a kolejnicí rozdělujeme brzdové systémy na systémy:

Adhezní brzdové systémy využívají k přenosu brzdících sil mezi vozidlem a kolejí styk kola s kolejnicí a účinnost brzdění je závislá na jeho stavu, tedy jeho schopnosti přenášet tečné síly - adhezi.
Neadhezní brzdové systémy nejsou závislé na kvalitě styku kolo - kolejnice, slouží jako doplněk brzdy adhezní.

Adhezní brzdy

Špalíková brzda

U špalíkové brzdy (obr. 1) je kinetická energie mařena třením brzdových špalíků o jízdní plochy kol vozidla. Brzdové špalíky se staly nedílnou součástí kolejových vozidel už od jejich vzniku. Ty původní byly z dubového dřeva, záhy se začaly používat litinové. V současné době jsou kromě litinových brzdových špalíků používány též špalíky z kompozitních nekovových materiálů, které mají narozdíl od litinových nižší hlučnost a stabilnější součinitel tření mezi špalíkem a kolem, který při použití špalíků litinových se zvyšující rychlostí klesá a tím se snižuje účinek brzdy. Při intenzivním brzdění špalíkovou brzdou nebo při její poruše hrozí poškození kol nadměrným vyhřátím.

K výhodám špalíkové brzdy patří jednoduchá konstrukce, snadná kontrola funkce a schopnost špalíků zdrsnit a čistit jízdní polochu kola.
špalíková brzdakotoučová brzda
obr.1: špalíková brzdaobr.2: kotoučová brzda

Kotoučová brzda

U kotoučové brzdy tvoří třecí dvojici brzdový kotouč, nalisovaný na nápravě, a brzdové destičky (obr. 2) přitlačované brzdovými čelistmi. Proti špalíkové brzdě má brzda kotoučová výhody:

K nevýhodám kotoučové brzdy patří:

Neadhezní brzdy

Magnetická kolejnicová brzda

Brzdící síla magnetické kolejnicové brzdy je vyvozována třením brzdových trámců o kolejnice. Brzdové trámce jsou přitahovány ke kolejnicím magnetickým polem, vyvolaným elektromagnety uvnitř brzdových trámců pomocí elektrického proudu z vozové baterie.
kolejnicová brzda
obr. 3: magnetická kolejnicová brzda podvozku MD 36

vagony. cz / pojezdy / brzda / mechanická část