Druhotné vypružení podvozku 8-833

vypružení
obr.1: vzduchová pružina podvozku 8 - 333

Druhotné vypružení tvoří dvě vzduchové pružiny membránového typu (obr.2 pozice 2) uložené na pryžových přídavných pružinách (obr.2 poz.1). Membrány umožňují natáčení podvozku vůči skříni vozu a fungují v součinnosti s vymezujícími narážkami jako příčné vypružení.

Na podvozku jsou dvě pružiny ovládané regulačními ventily. Ventily v závislosti na poloze skříně vozu vůči rámu podvozku regulují tlak vzduchu v pružinách. Regulační ventily jsou uchyceny na spodku vozu a s podvozkem jsou spojeny stavitelnými táhly. Úpravou délky jednotlivých táhel se nastavuje výška nárazníků a velikost kolových tlaků.

Při poruše vzduchového vypružení je možné jet i s cestujícími na nouzové pryžové odpružení, umístěné uvnitř vzduchových pružin, rychlostí maximálně 80 km/h do vzdálenosti 250 km. Bez cestujících podmínka vzdálenosti neplatí.

měch
obr.2: řez membránovou pružinou

REGULAČNÍ VENTIL VZDUCHOVÉHO VYPRUŽENÍ

Regulační ventil řídí v závislosti na zatížení vozu tlak vzduchu ve vzduchových pružinách a
ventil
obr.3 plnění pružiny
udržuje tak stálou výšku skříně vozu nad temenem kolejnice. Ventil je umístěn na spodku skříně vozu a s podvozkem je spojen přes stavitelné táhlo působící na ovládací páku ventilu (obr.3 až 5 poz.4). Na vstupní hrdlo je přiveden napájecí tlak 8 až 10 barů (přívodní tlak značen červeně) a výstupní hrdlo je propojeno se vzduchovou pružinou.

Zatěžování vozidla - plnění (obrázek 3)

Při zatížení skříně dojde ke stlačení vzduchu v pružinách a tím k poklesu skříně vozu vůči podvozku. Tento pohyb vychýlí ovládací páku ventilu (obr.3 poz.4) směrem nahoru. Společně s ovládací pákou se natáčí vačkový hřídel (obr.3 poz.3), který nadzvedne plnící píst (obr.3 poz.1). Tím se otevře plnící sedlo a tlakový vzduch proudí z napájecího potrubí kanálem v tělese ventilu do výstupního hrdla a dále do vzduchové pružiny. Jejím plněním se začne pohybovat skříň vozidla nahoru a ovládací páka ventilu se vrací do rovnovážné polohy (viz obrázek 5, modrá barva značí tlak v pružině), čímž se uzavře plnící sedlo.

Odlehčování vozidla - vypouštění (obrázek 4)

ventil
obr.4: vyprázdnňování pružiny
ventil
obr.5: ventil - rovnovážná poloha
Při odlehčování vozidla se skříň vozu začne vůči rámu podvozku pohybovat směrem nahoru. Ovládací páka je vychýlena směrem dolů, kde pootočí vačkovým hřídelem, který otevře vypouštěcí píst (obr.4 poz.2) a vzduch proudí ze vzduchové pružiny do ovzduší. Snižováním tlaku ve vzduchových pružinách klesá skříň vozidla, ovládací páka regulačního ventilu se dostane do rovnovážné polohy, kdy jsou uzavřena obě sedla.

Při jízdě, kdy výškové pohyby skříně jsou malé, pracuje ventil v tzv. pásmu necitlivosti.

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / podvozek 8-833 / druhotné vypružení

Valid HTML 4.0 Transitional